loader
Fill 1

+ 90 (538) 322 3440

im

Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı No:1/4C Pendik / İSTANBUL

Bizi Takip Edin :
button

TANIMLAR:

 1. İnternet Sitesi      : İşbu aydınlatma metninde bahsedilen internet sitesi www.dilvekonusmaterapim.com adresli internet sitesidir.
 2. Şirket                   : İşbu aydınlatma metninde bahsedilen şirket faaliyetlerimizi sürdüğümüz ONLİNETHERAPİA hizmet ve faaliyetlerini yürüten                            SANAYİ MAH. TEKNOPARK BLV. NO: 1 /4C İÇ KAPI NO: Z08 PENDİK/ İSTANBUL adresli şirkettir.
 3. Kişisel Veri          : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Kişisel Veri Sahibi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 • KVKK : 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 • Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri Sorumlusu : Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

Şirket ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak işlenen ve kişisel verilerinizin çeşitleri ve sayıları işlenme nedenine göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte; Şirket ile paylaştığınız yahut Şirket tarafından üçüncü kişilerden elde edilen Kişisel Veriler, aşağıdakilerden ibarettir.

  KATEGORİLER  TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL VERİLER  VERİLERİNİ TALEP ETME NEDENİMİZ
  KİMLİK VERİLERİKullanıcı ve danışmanların: Adı Soyadı, Cinsiyet, Doğum Tarihi, T.C kimlik numarası, yabancı ise uyruk numarası        Sözleşmenin ifası gereği
    İLETİŞİM VERİLERİ  Kullanıcı ve danışmanların; adres, telefon numarası, mail adresi, kep adresi(sadece danışmanlar için).    Sözleşmenin ifası ve verilecek hizmet sürecinde irtibat ve iletişimin sağlanması için gereklidir.
    FİNANS VE ÖDEME VERİLERİ    Kullanıcı ve Danışmanların: kredi kartı bilgileri, Banka bilgileri, ödeme yapacak hesap bilgileri,    Sözleşmenin ifası gereği tarafımıza ödenecek olan ücret uyarınca sanal post hizmetinin kullanıcı ve danışmanlara sunulması için gereklidir.  
  ÇEREZLERE İLİŞKİN VERİLER  Site içerisindeki davranışları, konumu, tarayıcı bilgisi, işletim sistemi bilgisi, site ziyaret süreleri, alışkanlıkları, ilgi alanları, IP adres bilgileri  İnternet adresi üzerinden danışma hizmetinin sunulması için gereklidir. Online terapi esnasında tarayıcının sorunsuz çalışması amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca Çerez Politikasını okuyunuz.
  PAZARLAMA VE REKLAM VERİLERİ  Site üzerinden alınan hizmet süresi, satın alım bilgileri, kampanya katılım verileri, online terapi süreleri ve katılım sıklığı, internet sitesi üzerinde geçirilen süreler, site tarafından sunulan anket ve bildirimlere katılım verileri, danışmanların kaç kullanıcıyla terapi yaptığına ilişkin veriler ve sözleşme ifası gereği tutulan veriler.  Site üzerinden alınan hizmet, ürün ve danışmanlıkların daha iyi şekilde geliştirilmesi pazarlanması, kişiye yönelik olarak kampanya ve danışman tavsiye edilmesi, istatistiksel veri tutma amacı ve kullanıcı ve danışmanlara daha iyi deneyim ve sözleşmenin gereği gibi ifası amacıyla talep edilmektedir.
  GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER  Sitemiz üzerinden alınan hizmet ve ürünlerde; online görüşme yapılması, yapılan görüşmelerde açık rıza verilmesi koşuluyla ses ve görüntü kaydı yapılması, çağrı merkezi, yardım destek ve diğer sebeplerle iletişim kanallarından tarafımızla irtibat kurulması halinde toplanan veriler.  Yapılan online terapi ve danışmanlıklarda verilen hizmette kaydedilen aşamanın görülmesi, danışman ve terapistlerin kullanıcılarla daha etkili düzeyde iletişim kurmasını ve site üzerinden alınan hizmetin ifası gereği görsel ve işitsel verilerin işlenmesi gerekmektedir. (15 yaş ve 15 yaşından küçük kullanıcıların veli veya yasal temsilcisinin onay ve rıza göstermesi gerekmektedir).
  İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİLERİ  Sistem ve kullanıcı log kayıtları, kullanıcı üye ve oturum bilgileri, iki adımlı doğrulama  Sitenin ve site kullanıcılarının veri ve internet güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

Kişisel veriler, KVKK’ nın 5. maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak yine aynı madde hükmüne göre aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, Veri Sahibi’ nin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 4. Veri Sorumlusu’ nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5. Kişisel verinin, Veri Sahibi’ nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 7. Kişisel Veri Sahibi’ nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusu’ nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI ve AMAÇLARI:

Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

Kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak yine aynı madde hükmüne göre aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, Veri Sahibi’nin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 4. Veri Sorumlusu’ nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5. Kişisel verinin, Veri Sahibi’ nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 7. Kişisel Veri Sahibi’ nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusu’ nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, websitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, websitemiz tarafından yürütülen hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, websitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, websitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile tarafımızın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Şirketimiz, çağrı merkezimiz ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, Müşterilere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, satın alma işlemlerinizi sağlama hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme, Müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve alışveriş sitemize ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere sitemizin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, sitemizin sunduğu ürün ve-veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve-veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel Verileriniz, Şirket tarafından

www.dilvekonusmaterapim.com , E-mail, çağrı merkezi, kamera kaydı, ses kaydı, mobil uygulama gibi kanallarla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri için gerekli olması hukuki sebepleri dayanak alınarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI, AKTARIM AMAÇLARI, SAKLANMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ:

  KİŞİSEL VERİ  AKTARIM YAPILAN KURUM, KURULUŞ VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER  AKTARIM AMAÇLARI  SAKLANMA KOŞUL VE SÜRELERİ
  KİMLİK VERİLERİ  Banka Kurum ve Kuruluşları, Şirket Paydaş ve Yetkilileri, İştirak ve Bağlı Ortaklıklar, Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Kurum İçi departmanlar, Ürün ve Hizmet Tedarikçileri, Hukuki Uyuşmazlıklar da Avukat ve Hukuki Danışmanlar.  Ürün, hizmet satış ve teminin, müşteri datasının tutulması, hizmet ürüne ait ödemenin alınabilmesi, kampanyalardan haberdar etmek ve özel kampanya düzenlemek, ürün veya hizmete ait ödemenin iadesi, kurum içi işleyişin devamı, meydana gelebilecek anlaşmazlıklarda geri bildirim ile çözüm ve hizmetin sunulması amacıyla aktarılmaktadır.  Sözleşmesel ilişkinin bitiminden itibaren 10 yıl
  İLETİŞİM VERİLERİ  Şirket paydaşları, şirket yetkilileri, iştirak ve bağlı ortaklıklar, resmi kurum ve kuruluşlar, kurum içi bölümler, tedarikçiler, şirket bünyesinde hizmet veren danışman ve terapistler, Destek ve Teknik ekip, Hukuki Uyuşmazlıklar da Avukat ve Hukuki Danışmanlar.  Ürün, hizmet satış ve teminin, müşteri datasının tutulması, hizmet ve ürünün kullanıcıya ulaştırılması, kampanyalardan haberdar etmek ve özel kampanya düzenlemek, danışman veya terapist ile kullanıcının iletişim kurabilmesi, kurum içi işleyişin devamı ve hizmetin sunulması, oluşabilecek anlaşmazlıklarda geri bildirim ve çözüm amacıyla aktarılmaktadır.  Sözleşmesel ilişkinin bitimi tarihinden itibaren 10 yıl
  FİNANS VERİLERİ  Şirketimizle çalışan, Analiz firmaları, reklam firmaları, araştırma firmaları, alt yapı firmaları, Muhasebe firmaları.  Hizmete ait finansal işlemleri sağlayabilmek ve kontrolü için aktarılmaktadır  Sözleşmesel İlişkinin Bitimi Tarihinden İtibaren 10 yıl.
  PAZARLAMA VERİSİ  Analiz firmaları, reklam firmaları, araştırma firmaları, alt yapı firmaları.  Kullanıcı oturum kayıtları ve davranışlarına göre kampanyalar sunabilmek, davranışlarına göre farklı ürünler önerebilmek ve ürünlerin satışını gerçekleştirebilmek amacıyla aktarılmaktadır.  10 yıl, Verilen rızadan vazgeçilmesi halinde vazgeçme tarihine kadar.
  GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR  Şirket bünyesinde ve web sitesi üzerinden faaliyet ve hizmet veren danışman, terapist ve teknik ekip, sunucu servisleri, altyapı sağlayıcıları.  Verilen online hizmet, telefon destek hattı ve diğer kanallardan alınan kayıtlar hizmetin sağlıklı ve kesintisiz şekilde verilmesi, danışan ve danışmanların hizmete dair süreçleri takip edebilmesi, teknik ekibin oluşan sorunlarda çözüm üretebilmesi, oluşturulan kayıtların güvenli ve sağlıklı bir şekilde saklanması amacıyla aktarılmaktadır.  5 yıl.   Kullanıcının vermiş olduğu rızadan vazgeçmesi ve bunu bildirmesi halinde bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde silinir.(15 Yaş ve 15 yaşından küçük kullanıcıların rıza göstermesi ancak velisi veya yasal temsilcisi aracılığıyla mümkündür. Veli ve yasal temsilciler rızanın geri alınmasında da yetkilidir).
  İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ  Şirket paydaşları, şirket yetkilileri, iştirak ve bağlı ortaklıklar, resmi kurum ve kuruluşlar, kurum içi bölümler, alt yapı sağlayıcıları, güvenlik sağlayıcı firmalar.  Ürünler veya hizmete ait desteğin verilebilmesi, anlaşmazlıkların giderilebilmesi ,istenmesi halinde yasal mercilerle paylaşılması ,meydana gelen uyuşmazlıkların çözümlenmesi, kullanıcı ve site veri güvenliğinin sağlanması, teknik sorunlarda şirket bünyesinde bulunan teknik ekip veya başka firmalardan teknik destekle sorunların giderilmesi amacıyla aktarılmaktadır.  10 YIL
  ÇEREZLER VE IP ADRESLERİ  Analiz firmaları, reklam firmaları, araştırma firmaları, alt yapı firması, teknik destek firmaları,  Kullanıcı oturum kayıtları ve davranışlarına göre kampanyalar sunabilmek, davranışlarına göre farklı ürünler önerebilmek ve ürünlerin satışını gerçekleştirebilmek amacıyla aktarılmaktadır.  Gizlilik Çerez Politikası Metnini inceleyiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

Kişisel verilerinizi korumak için Şirket, ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ye yönetmelikleri ile tutarlı olan uygun tedbirleri almakta ve teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacak verilerin içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal tedbirleri uygulamaya koymaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel veriler Şirket bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerin erişimine açık olarak muhafaza edilmektedir. İşbu kişisel veriler işleme süresi sonunda şirketin Kişisel Verileri Koruma ve İmha Politikası’nda gösterildiği şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kişisel veri sahipleri, Şirket’le paylaşmış oldukları kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından ve diğer kişilere ait kişisel veriler paylaşılıyorsa işbu verilerin geçerli ve mevzuata uygun şekilde toplanmasından sorumludur. Kişisel veri sahibi, Şirkete kişisel verilerini sağladığı diğer kişileri bu Bildirimin içeriği hakkında bilgilendirecek ve kişisel verilerinin Şirket tarafından bu Bildirimde belirtildiği şekilde (transfer ve açıklama dahil) kullanılması için onaylarını almakla yükümlüdür.

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamda Kişisel Veri Sahipleri;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir
 9. Kişisel Veri Sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi içerir başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek; yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Veri Sorumlusu Şirket’in              adresine ulaştırabilir.

Şirket, cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahip olmakla birlikte başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Taleplerinizi yukarıda belirtilen şekilde Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Gelişmelerden Haberdar Ol

Mail adresinle kayıt olursan seni güncellemelerimizden haberdar ederiz.

Bize Ulaşın

Bizi Takip Edin :

Copyright 2022 ONLINETHERAPIA All Rights Reserved.